Bel ons: 050 - 3021985

Garagebedrijf Wietsma houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven op deze pagina.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • We zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. We respecteren deze rechten ten allen tijde.

Als Garagebedrijf Wietsma zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons AVG-beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit altijd door in de garage langs te komen, met ons te bellen of ons een e-mail te sturen. We zullen u altijd serieus en eerlijk te woord staan.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken de gegevens die door u aan ons worden verstrekt. Het kan daarbij onder andere gaan om uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van uw voertuig(en).

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. Dit is nodig voor het correct uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden en ook voor de facturatie van de geleverde diensten en/of producten.

Bewaartermijn
We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Gegevens zoals een kopie van uw rijbewijs en identiteitsbewijs zullen niet worden opgeslagen.
  • Onze ICT-omgeving waarin uw gegevens zijn opgeslagen is goed beveiligd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze AVG-policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. We staan u hierover graag te woord.